— by
AMAZING TURKEY 8 DAYS อิสตันบลู-บูร์ซา-อิซเมียร์-ปามุคคาเล่-คอนย่า-คัปปาโดเกีย-อังคาร่า พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน
  • AMAZING TURKEY 8 DAYS อิสตันบลู-บูร์ซา-อิซเมียร์-ปามุคคาเล่-คอนย่า-คัปปาโดเกีย-อังคาร่า พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน
  • AMAZING TURKEY 8 DAYS อิสตันบลู-บูร์ซา-อิซเมียร์-ปามุคคาเล่-คอนย่า-คัปปาโดเกีย-อังคาร่า พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน

AMAZING TURKEY 8 DAYS อิสตันบลู-บูร์ซา-อิซเมียร์-ปามุคคาเล่-คอนย่า-คัปปาโดเกีย-อังคาร่า พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน

  • - รหัสทัวร์: TK007
  • - โปรแกรมเดินทาง:
45,000.00 ฿ 39,900.00 ฿

AMAZING TURKEY 8 DAYS อิสตันบลู-บูร์ซา-อิซเมียร์-ปามุคคาเล่-คอนย่า-คัปปาโดเกีย-อังคาร่า พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน ที่ คัปปาโดเกียกำหนดการเดินทาง 10-17 เมษายน 2562

ราคาท่านละ 39,900 บาท 

ท่านที่มีความประสงค์จะนอนห้องพักเดี่ยว ต้องเพิ่มเงิน ดังนี้

เดินทางเดือน เมษายน เพิ่มเงินอีกท่านละ 9,000.- บาท

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่

สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 27 ก.พ.2562) **


อัตราค่าบริการนี้รวมถึง

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว Qatar Airways  (น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 30 ก.ก./ท่าน)

ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี

ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกิน 85 ปี)

ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม, น้ำดื่มบริการบนรถ วันละ 1 ขวด

ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ

เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมถึง

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คิดเป็น 7 วัน รวมเท่ากับ 35 USD)

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน (คิดเป็น 8  วัน รวมเท่ากับ  24 USD)

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)


เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรแกรม โปรโมชั่น ตุรกี 8 วัน 

การชำระเงิน งวดที่1: สำรองที่นั่งมัดจำท่านละ 10,000.- บาท   ภายใน 3 วันหลังจากทำการจอง

งวดที่2: ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด    ภายใน 30 วันล่วงหน้าก่อนออกเดินทางกรณียกเลิกทัวร์ โปรแกรม โปรโมชั่น ตุรกี 8 วัน

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (สงกรานต์-ปีใหม่ 45 วัน)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30 วัน หักค่ามัดจำ 10,000+ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปีใหม่ 26-44 วัน)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วัน หักค่ามัดจำ 10,000+ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปีใหม่ 20-25วัน)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 50-75% ของค่าทัวร์ (สงกรานต์-ปีใหม่ 4-19วัน)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วัน หักค่าใช้จ่าย 100%


หมายเหตุ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง

ในกรณีที่มีผู้เดินทาง 15-19 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 4,000.- บาท จึงสามารถออกเดินทางได้

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุดเนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง

โรงแรมระดับ 4 ดาว มาตรฐานของประเทศตุรกี ไม่ใช่มาตรฐานสากล 

โรงแรมตกแต่งสไตล์ถ้ำ จะเป็นเพียงการตกแต่งห้องพักให้คล้ายคลึงกับโรงแรมถ้ำมากที่สุด จะไม่ใช่โรงแรมถ้ำจริงๆ เนื่องจากโรงแรมถ้ำจริง ๆ นั้นมีจำนวนน้อยมาก และทางการท่องเที่ยวของประเทศตุรกี จะไม่ให้รับในลักษณะของกรุ๊ปทัวร์ 

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว  หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง เนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง 

ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู

ตั๋วเครื่องบินนี้เป็นราคาโปรโมชั่น ออกตั๋วแล้วไม่สามารถทำ refund ได้ ทุกกรณี

เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเช็คที่นั่งจองทัวร์

Tel 095-3646580 /02-8831278

ไลน์ไอดี : lekkornkan 

KK Asia Travel (ททท. 11/07551)


www.kkasiatravel.com
รีวิว (0)

เขียนรีวิว

กรุณา ล็อคอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อรีวิว