— by
Bulgaria-Romania 7 Days Rose Festival of Bulgaria 2019
  • Bulgaria-Romania 7 Days Rose Festival of Bulgaria 2019
  • Bulgaria-Romania 7 Days Rose Festival of Bulgaria 2019

Bulgaria-Romania 7 Days Rose Festival of Bulgaria 2019

  • - รหัสทัวร์: EUKK020
  • - โปรแกรมเดินทาง:
65,000.00 ฿ 59,900.00 ฿

Bulgaria-Romania 7 Days Rose Festival of Bulgaria 2019

กำหนดการเดินทาง       31พฤษภาคม-06 มิถุนายน 2562 
เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น จึงไม่มีราคาสำหรับเด็ก

เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น

ท่านที่มีความประสงค์จะนอนห้องพักเดี่ยว 

เพิ่มเงินอีกท่านละ 10,000.- บาท


**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่

สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 13 มี.ค. 2562) **


ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ  95,000.- บาท

(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)


ข้อแนะนำบางประการและต้องแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบก่อนการเดินทาง

สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ ขอแนะนำให้นักท่องเที่ยวเปิดห้องพัก เป็น 2 ห้อง จะสะดวกกับนักท่องเที่ยวมากกว่า

กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว นักท่องเที่ยวไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้

กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด สำหรับชั้นท่องเที่ยว ท่านละ 1 ใบ (น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)

กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry (น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม)      


อัตราค่าบริการนี้รวมถึง

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน)

ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี

ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกิน 85 ปี)ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม, น้ำดื่มบริการบนรถ วันละ 2 ขวด

ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ

เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมถึง

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (3EUR / ท่าน / วัน), คนขับรถ (3EUR / ท่าน / วัน) (คิดเป็น 5 วัน รวมเท่ากับ 30 EUR)

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 1,000 บาท

ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าเข้า-ออก ที่โรงแรม ท่านจะต้องดูแลการเป๋าและสัมภาระทั้งหมดของท่านด้วยตนเอง

ค่าวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศโรมาเนีย ท่านละ 2,900 บาท

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรแกรม บัลกาเรีย-โรมาเนีย (เทศกาลกุหลาบ)

การชำระเงิน งวดที่1: สำรองที่นั่งมัดจำท่านละ 30,000.- บาท   ภายใน 3 วันหลังจากทำการจอง

งวดที่2: ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด    ภายใน 30 วันล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง


กรณียกเลิกทัวร์ โปรแกรม บัลกาเรีย-โรมาเนีย (เทศกาลกุหลาบ)

ยกเลิก 90 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ยกเลิก 60-89 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจำ 50% (15,000 บาท)

ยกเลิก 30-59 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจำ 100% (30,000 บาท)

ยกเลิก 08-29 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน

ยกเลิก น้อยกว่า 7 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน

*** หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำกายื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเช็คที่นั่งจองทัวร์
Tel 095-3646580 /02-8831278
ไลน์ไอดี : lekkornkan
KK Asia Travel (ททท. 11/07551)
รีวิว (0)

เขียนรีวิว

กรุณา ล็อคอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อรีวิว